Nestrácajte čas a žiadajte o REPAS aj projekt Néstrať prácu ihneď. Opatrovateľský kurz Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez RE-PAS aj projekt Nestrať prácu je pre Vás úplne zdarma.

Prečo si vybrať náš kurz a absolvovať ho s využitím REPASU, či projektu Nestrať prácu?

 1. Náš opatrovateľský kurz je akreditovaný a spĺňa požiadavky na preplatenie cez REPAS aj projekt Nestrať prácu
 2. Denne vystavíme desiatky potvrdení potrebných na REPAS aj projekt Nestrať prácu
 3. Všetko pre Vás zdarma
 4. Náš ochotný a milý personál Vám rád poskytne pomoc a podporu
 5. Tlačivá Vám zašleme poštou alebo emailom ihneď
 6. Poskytovateľa rekvalifikácie si vyberáte vy – preto si vyberte nás :) Sme najlepší, najkvalitnejší a kurzy robíme po celom Slovensku!

Ako postupovať?

Vyberte si mesto v ktorom chcete absolvovať opatrovateľský kurz. Prihláste sa cez formulár na stránke alebo telefonicky na 0915 863 666 alebo 0910 385238. Následne pre Vás pripravíme dokumenty, ktoré vypĺňame my, ako poskytovateľ rekvalifikácie. Tieto dokumenty Vám doručíme poštou. Nezabudnite, že žiadosť musíte podať na úrade práce najmenej 14 dní pred začiatkom rekvalifikácie.

Žiadosť o rekvalifikáciu obsahuje:

- časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplníte vy,

- časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré pre Vás vyplníme my,

- časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má UoZ prísľub na prijatie do pracovného pomeru. Ak takýto prísľub nemáte väčšina úradov ich nevyžaduje. Informujte sa na svojom úrade.

Súčasťou je aj čestné vyhlásenie, ktoré vyplníte vy.

Po podaní žiadosti následne úrad práce Vašu žiadosť zhodnotí a vydá rozhodnutie. Ak Vám bude žiadosť schválená, úrad práce s Vami podpíše zmluvu a vystaví tzv. RE-PAS

Úrad práce mi vystavil RE-PAS/schválil projekt Nestrať prácu, čo ďalej?

RE-PAS/projekt Nestrať prácu nám prinesiete na otvorenie kurzu, odovzdáte ho, absolvujete kurz. 

Do 15 kalendárnych dní po úspešnom ukončení rekvalifikácie musíte doručiť na úrad :

 • doklad o ukončení rekvalifikácie,
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie,
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie.

Úrad na základe splnomocnenia uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie príspevok za absolvovanú rekvalifikáciu len v prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

 • nebude počas trvania rekvalifikácie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • úspešne ukončí rekvalifikáciu,
 • predloží úradu kompletné doklady v stanovenom termíne.

Úrad práce nehradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Príspevok na rekvalifikáciu môže získať ten uchádzač o zamestnanie, ktorý za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad vzdelávanie s tým istým alebo veľmi podobným zameraním.

Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť. Uchádzač o zamestnanie je povinný bezodkladne, ešte pred začiatkom rekvalifikácie, odovzdať RE-PAS poskytovateľovi rekvalifikácie. 

Ďalej je uchádzač povinný nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne, ktorý si dohodol s poskytovateľom rekvalifikácie. Ak rekvalifikácia nezačne do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie, RE-PAS stratí platnosť a úrad príspevok na rekvalifikáciu neposkytne. Uchádzač o zamestnanie je povinný úspešne absolvovať rekvalifikáciu v celom rozsahu a úspešne absolvovať záverečnú skúšku, ak je podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.