Opatrovateľský kurz nazývaný tiež ako kurz opatrovania je v súčasnosti jedným z predpokladov na získanie práce opatrovateľky na Slovensku alebo v zahraničí. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 určuje, že prácu opatrovateľky môže vykonávať osoba spĺňajúca podmienku vzdelania. Kvalifikovaná opatrovateľka tak musí mať buď zdravotnícke vzdelanie alebo absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín. Opatrovateľské kurzy sú určené pre mužov aj pre ženy bez vekového obmedzenia.

Opatrovateľský kurz BM je akreditovaný Min.práce soc. vecí a rodiny SR v rozsahu 230 hodín a umožňuje Vám tak získať potrebnú kvalifikáciu na prácu opatrovateľky. Opatrovateľské kurzy organizujeme na celom území Slovenska, školíme jednotlivcov, skupiny, zamestnancov zariadení atď. Sme najväčší organizátor opatrovateľských kurzov. Naše služby poskytujeme profesionálne, kvalitne, za najnižšie ceny a za najvýhodnejších podmienok. Okrem opatrovateľského kurzu pre Vás organizujeme aj kurzy nemčiny pre opatrovateľky, pripravili sme pre Vás knižnú publikáciu Nemčina pre opatrovateľky a veľa iného.

Teoretická výuka opatrovateľského kurzu

Opatrovateľský kurz prebieha v externej/diaľkovej forme, dennej alebo večernej forme. Intenzívna forma výuky opatrovateľského kurzu zaručuje, že kurz môžete mať absolvovaný v krátkom čase. Na opatrovateľskom kurze vyučujú kvalifikovaní a vzdelaní lektori s množstvom praktických skúseností. Teoretickú výuku opatrovateľského kurzu spájaju s praktickými ukážkami, aby ste si vedeli reálnejšie predstaviť dané činnosti. Na začiatku teoretickej výuky poskytneme  každému účastníkovi zdarma prednášky z opatrovateľského kurzu, aby ste sa aj doma mohli pozrieť do prednášok a zopakovať prebrané učivo. V tlačenej podobe sú skriptá za nízky poplatok.

Prax opatrovateľského kurzu

Prax je druhou povinnou časťou opatrovateľského kurzu. Účastníci opatrovateľského kurzu, ktorí ešte nemajú žiadnu prax s prácou opatrovateľky si tak môžu priamo v zariadení sociálnych služieb overiť nadobudnuté vedomosti. Rozsah praxe opatrovateľského kurzu je 80 hodín. Počas praxe vykonávate činnosti bežné pre prácu opatrovateľky, najmä:

  • pomoc klientom s hygienou, podávaním stravy, obliekaním,
  • meranie fyziologických funkcií, príprava a podávanie liekov,
  • polohovanie klientov a pomoc pri rehabilitácii,
  • dezinfekcia prostredia,
  • prebaľovanie klientov,
  • úprava lôžka klienta,
  • a ďalšie činnosti podľa zadelenia vedúceho pracovníka zariadenia.

Záverečná skúška opatrovateľského kurzu

Opatrovateľský kurz sa končí zložením záverečnej skúšky opatrovateľského kurzu pred skúšobnou komisiou. Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. Testové otázky majú možnosti odpovede a), b), c). Pri ústnej odpovedi si vytiahnete otázku, urobíte prípravu a následne idete odpovedať. Otázky sú zamerané na praktické činnosti z práce opatrovateľky, s ktorou ste sa počas výuky alebo praxe stretli. Po absolvovaní kompletnej záverečnej skúšky opatrovateľského kurzu Vám je vystavený certifikát kurzu opatrovania v SJ a NJ v rozsahu 230 hodín. Sme radi, že v závere môžeme konštatovať, že výborná práca našich lektorov a snaha uchádzačov opatrovateľského kurzu priučiť sa práci opatrovateľky počas praxe, sa prejavuje aj vo veľmi pekných odpovediach absolventov opatrovateľského kurzu

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774