Kurz opatrovania v kombinovanej forme v rozsahu 230 hodín

Celková dĺžka opatrovateľského kurzu v danej forme je cca 5-6 týždňov. Kurz opatrovania v kombinovanej forme sa skladá z teoretickej, praktickej časti a praxe. Výuka prebieha kombináciou dištančnej a prezenčnej formy. Celý kurz môžeme podrobnejšie rozdeliť na štyri časti:

      1. Teoretická časť - samoštúdium (dištančná forma)

      2. Teoretická časť a praktická časť - prednášky  (prezenčná forma)

      3. Prax

      4. Záverečná skúška

Teoretická č asť – samoštúdium je dištančná časť kurzu, ktorá prebieha formou samoštúdia. Na domáce samoštúdium od nás dostanete k dispozícií podrobné študijné materiály, ktoré obsahujú plnohodnotné prednášky z opatrovateľského kurzu. Materiály k samoštúdiu neobsahujú len potrebné učebné osnovy, z ktorých naberiete vedomosti k zvládnutiu záverečnej skúšky, ale nájdete tam aj mnohé zaujímavostí a bonusy.

Teoretická časť a praktická časť – prednášky prebieha riadenou výučbou pod vedením našich kvalifikovaných lektorov. Výučba na prednáškach s lektormi je zameraná aj na rôzne praktické cvičenia k vybraným prednášaným témam. Naši lektori sú nie len kvalifikovaní, ale majú aj mnoho skúseností z praxe, o ktoré sa s Vami radi podelia.

Prax je realizovaná v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Uchádzač si na základe vlastného výberu zariadenia z nášho zoznamu volí miesto výkonu svojej praxe. V danom zariadení je vykonávaná prax v rozpätí stanovených termínov. Prax je v rozsahu 80 hodín a prebieha pod vedením kvalifikovaného personálu daného zariadenia.

Záverečná skúška je posledným krokom k úspešnému ukončeniu opatrovateľského kurzu a získaniu osvedčenia. Skúška prebieha pred skúšobnou komisiou. Prvou časťou skúšky opatrovateľského kurzu je písanie testu. Po úspešnom zvládnutí testu prichádza ústna časť skúšky. Uchádzač si potiahne otázku, môže si vypracovať prípravu a následne ide odpovedať pred komisiu. Po úspešnom absolvovaní celej záverečnej skúšky opatrovateľského kurzu je uchádzačovi vystavené osvedčenie v SJ/NJ. V prípade potreby je po dohode možné vystaviť osvedčenie aj v AJ alebo TJ.

Záverečnú skúšku môžete absolvovať až po absolvovaní teoretickej, praktickej časti a praxe.

Opatrovateľský kurz v kombinovanej forme je nastavený tak, aby ste nielen nabrali vedomosti a úspešne ho zvládli ukončiť, ale aby ste boli čo najlepšie pripravení do praxe v reálnom a pracovnom živote.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.