Ochorenia vo vyššom veku, Geriatrický maladaptačný syndrom a polymorbidita

Stavy zmätenosti sa vyskytujú napr. pri poruchách prekrvenia CNS, otravách, pri vysokých teplotách a poruchách metabolizmu.U starých ľudí s poškodeným mozgom (napr. pri artérioskleróze) môže zmätenosť vzniknúť aj z úzkosti zo zneistenia, napr. pri preložení do iného prostredia.Zmätenosť môže byť vyvolaná i nepatrnými podnetmi, napr. náhlou zmenou miesta, neočakávanou kontaktnou situáciou, energickým oslovením.Zmätený pacient má poruchy orientácie, nepoznáva svoje okolie alebo ho nesprávne hodnotí, pričom sa môžu objavovať zvýšené úľakové reakcie, väčšinou sa zaoberá samým sebou a ak je pri tom rušený, vzniká riziko výraznejšieho zneistenia, podráždenosti, alebo nepokoja.

Ak pacientovi poskytneme dosť času a ak s ním kontaktujeme pokojne, priateľsky a s istotou, tak často opäť spozná ošetrujúcu osobu a zaregistruje, že okolie voči nemu nie je nepriateľské. Je treba mať na pamäti, že u zmätených pacientov je zvýšené riziko sebapoškodenia, často neúmyselne pri zaobchádzaní s nebezpečnými predmetmi, sklom, ohňom, alebo na ulici, kde je čulá doprava.

Telesne nachádzame u zmätených pacientov často prejavy nedostatku: či už odvodnenia v dôsledku nedostatočného príjmu tekutín, alebo prejavy nedostatočnej výživy. Keďže pociťovanie smädu u starých ľudí je znížené, musíme dbať na to, aby vypili za deň viac tekutín, než by si pýtali sami a než by prijali, keby bolo ponechané len na nich samých. Ak je starý človek zmätený, prestáva tekutiny piť úplne a jeho stav sa tým zhoršuje (zahustí sa krv, zníži sa celkový objem cirkulujúcej krvi, tým sa zníži prekrvenie a okysličenie mozgu, prejavuje sa zmätenosť).

U zmätených pacientov musíme preto často úplne prebrať celú telesnú starostlivosť a pacient musí byť pod trvalým dohľadom. Pri zaobchádzaní s ním musíme byť opatrní, pretože pri zmätenosti a úzkosti môže byť zvýšené pociťovanie bolesti.

Pokojné a priateľské pripravovanie k nadchádzajúcej aktivite pomáha odbúravať úzkosť a podnecovať pacienta k spolupráci, pomáha pacientom lepšie sa orientovať a dáva im pocit bezpečia. Šero a tma ich orientáciu v prostredí zhoršuje, zvýrazňuje úzkosť, bezradnosť i halucinácie.

Veľkú pozornosť musíme venovať bezpečnosti klienta. Pre prípad, že by sa nám klient stratil alebo nám ušiel, by mal byť jeho odev z vnútornej strany označený menom, bydliskom a telefónnym kontaktom na najbližšiu osobu alebo nosí klient dané údaje napísané na kartičke, ktorú má zavesenú na krku.

Pri kŕmení a podávaní tekutín fyzicky slabých a zmätených pacientov je treba myslieť na riziko vdýchnutia, ktorá môže byť smrteľná, alebo môže viesť k vážnej komplikácii - zápal priedušiek a pľúc. Pacienta je treba preto ku kŕmeniu a pitiu posadiť. V prípade, že pacient nie je schopný ani za pomoci opatrovateľky prijímať tekutiny, musí byť o tom urýchlene informovaný službu konajúci lekár, aby mohli byť podávané infúzie.

Geriatrický maladaptačný syndróm.

Ide o poruchu adaptácie / prispôsobenia sa /, typickú pre vyšší vek, ktorá vzniká na báze chronického stresu (stresor obvykle psychosociálny).

Fázy maladaptačného syndrómu:

  • Vzniká fáza rozvoja syndrómu, rozvoj stresovej reakcie (úzkostné stavy, hysterické reakcie, simulácia telesných ťažkostí, kardiovaskulárne symptómy).

  • Plný rozvoj syndrómu, obraz ochorenia (úzkostné, depresívne reakcie, agresivita, apatia, strata vôle, samovražedné tendencie, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, uroinfekty, ).

  • Následná fáza adaptačnej reakcie: priebeh priaznivý – postupná úprava ťažkostí, priebeh nepriaznivý – môže nastať až smrť.

Liečba: Nie je možná, nevieme ovplyvniť adaptačné mechanizmy.

Prevencia: Odstránenie rizikových faktorov, starostlivosť o mentálne zdravie, včasná diagnostika a liečba prítomných chorôb spôsobených zlyhaním v rámci srdcovocievneho a imunitného systému.

Špecifiká ochorení vo vyššom veku.

Medzi špecifiká ochorení vo vyššom veku patrí:

- polymorbidita (výskyt 3 a viac ochorení u jedného jedinca súčasne),

- zmenené príznaky chorôb a priebeh chorôb v porovnaní s tými istými chorobami u mladších ľudí : chorobné príznaky sú málo nápadné

: chýba obvyklá škála príznakov

: nešpecifické príznaky

: príznaky iného orgánu

: zvýšená úmrtnosť

- väčší sklon ku komplikáciám

: kauzálne / ak ochorenie jednou chorobou pôsobí ako spúšťací mechanizmus pre vznik ďalších chorôb, napr. Pád v domácnosti → zlomenina krčka stehnovej kosti → imobilita → zápal pľúc … /

: nešpecifické / napr. dlhovekosť, imobilizačný sy, poruchy výživy, geriatrický maladaptačný sy, sklon k infekčným ochoreniam, demencia, depresia, delírium, inkontinencia, zápcha, poruchy spánku, poruchy termoregulácie, pády a úrazy, dekubity, slepota a hluchota, /

- sociálny rozmer v starobe,

- zmenená reakcia na lieky : starším ľuďom dávame menšie dávky liekov v porovnaní s tým istým ochorením a tými istými liekmi u mladších ľudí .

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.