Vstupnou prednáškou do opatrovateľského kurzu sú sociálnom právne normy a miesto opatrovateľky v právnom systéme. Práca opatrovateľky je súčasťou sociálnej práce ako celku.

Právna úprava na Slovensku, zákon čislo 448/2008 Z.z. (zákon o sociálnych službách) definuje kvalifikačné predpoklady na opatrovateľku. Kto chce pracovať ako opattrovateľka musí mať buď:

 1. úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
 2. akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 22O hodín.

Akreditáciu pre opatrovateľský kurz BM Agency vydalo Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR. Opatrovateľský kurz je akreditovaný na rosah 230 hodín. Tento opatrovateľský kurz tak spĺňa všetky zákonné požiadavky na kurz opatrovania. Povinnosťou každej opatrovateľky je tak v prvom rade spĺňať kvalifikačnú požiadavku na výkon tohto povolania.

Práva a povinnosti opatrovateľky vyplývajú z pracovnej zmluvy ako dvojstranného právneho aktu.

K právam opatrovateľky patria:

 • právo na prideľovanie práce podľa dohodnutých pracovných podmienok,
 • dodržiavanie pracovného času a času na odpočinok,
 • dovolenky na zotavenie,
 • zabezpečenie dôstojných podmienok na výkon opatrovania a primeraných životných podmienok...

K povinnostiam opatrovateľky patria najmä:

 • povinnosť vykonávať opatrovanie osobne,
 • kvalitne a s prihliadnutím na najlepší  záujem opatrovaného,
 • akceptovať osobnosť opatrovaného a jeho odkázanosť na pomoc inej osoby,
 • prihliadať na individuálne potreby klienta,
 • aktivizovať klienta podľa jeho schopností a možností,
 • spolupracovať s rodinou opatrovaného a okolím,
 • rešpektovať ciele opatrovaného, jeho potreby a zdravotný stav.

Opatrovateľský kurz vás naučí okrem praktických úkonov a činností vykonávaných opatrovateľkou aj to ako pristupovať ku klientovi. Psychologický prístup, správne volená komunikácia, informovanosť klienta, lekára a rodinných príslušníkov a ďalšie súvisiace činnosti Vám umožnia zvoliť správny prístup ku klientovi, získať si jeho dôveru a blízkeho okolia. V niektorých prípadoch (klient napríklad neprijíma lieky alebo nespolupracuje pri rehabilitácii či polohovaní) je priam nevyhnutné informovať rodinu, lekára a blízke okolie o nespolupracovaní klienta s opatrovateľkou. Takáto informovanosť zabezpečí to, aby nedošlo k obvineniu opatrovateľky z toho, že zanedbala svoje povinnosti, prípadne, že nevenovala dostatočnú pozornosť klientovi.

 
 

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774