Opatrovateľská starostlivosť o chorých starých občanov v domácom prostredí je jednou z najstarších foriem komplexnej a individualizovanej opatrovateľskej starostlivosti o klienta.

„V starobe klesá výkonnosť a s nástupom chronických ochorení sa rozvíja celý rad funkčných porúch .Výsledkom je postupná strata sebestačnosti a vznik závislosti. Napred obvykle dochádza k obmedzeniu alebo strate schopnosti vykonávať všedné činnosti, ako je obstarávanie nákupov, úradné vybavovanie, cestovanie a ďalšie, neskôr pri ďalšom poklese funkcií dochádza k obmedzeniu samoobslužnosti. Chorý prestáva chodiť, nevie si vybaviť potreby osobnej hygieny, nevie sa okúpať a obliecť“.

(Hegyi, 2001, s.66) 

Členovia rodiny a iní dobrovoľní laickí opatrovatelia sú dôležitým faktorom v kvalite starostlivosti o starých ľudí. Ak majú podporu a citlivé vedenie odborníkov, prispievajú významne k zlepšeniu alebo udržaniu pohody chorého. Môžu mu zaistiť sociálnu stimuláciu i psychologickú a citovú podporu.

Starý človek žije ďalej v známom prostredí, komunikuje so svojimi najbližšími . U svojich príbuzných a blízkych nachádza pomoc, radu, lásku, oporu a pocit spolupatričnosti, v rodinnom kruhu nestráca pocit bezpečia. Všetky tieto hodnoty nemôže gerontovi ponúknuť ani to najluxusnejšie sociálne alebo zdravotnícke zariadenie . Florence Nightingaleová charakterizovala domácu starostlivosť ako „ činnosť využívajúcu prostredie pacienta na pomoc pri jeho uzdravovaní.“

Starého chorého človeka v domácom prostredí pravidelne navštevuje a kontroluje obvodná sestra . Pri každej návšteve zhodnotí stav klienta, poskytne odborné rady opatrovateľom klienta a urobí kompletný záznam o jeho  stave . Pri zhoršení zdravotného stavu zabezpečí v spolupráci s obvodným lekárom pravidelnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Profesionálni zdravotnícki pracovníci Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti realizujú zdravotnú starostlivosti poskytovanú v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám (ďalej len „osoby“), ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritéria:

 1. vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
 2. sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
 3. nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú

starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca.

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Ošetrovateľské činnosti ADOS sú spojené:

 • s úpravou diétneho režimu a životosprávy
 • so zabezpečením osobnej hygieny
 • s monitoringom základných fyziologických funkcií
 • s aplikáciou liekov
 • s ošetrovaním rán a dekubitov
 • so základnou rehabilitáciou
 • s odberom materiálu na vyšetrenie
 • s úpravou prostredia chorého
 • so zdravotnou výchovou a poradenstvom
 • so servisom zdravotníckych pomôcok

/ Odborné usmernenie Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky, 2007 /
Mgr. Jana Novotná

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.