Výuku opatrovateľského kurzu sa snažíme smerovať k tomu, aby si opatrovateľka vštepila základné ciele svojej práce a dokázala informácie získané na opatrovateľskom kurze aplikovať v praxi.

Hlavné ciele opatrovateľky v domácej starostlivosti:

Opatrovateľský kurz učí opatrovateľky zabezpečiť komplexnú starostlivosť v koordinácii s ústavnou starost­livosťou, prípadne so starostlivosťou opatrovateľskej služby zabez­pečenou orgánmi sociálnej starostlivosti.

 1. Ľudskosť opatrovateľky v starostlivosti o chorých
 2. Zabezpečiť dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti pre každého (24 hodín denne a 7 dní v týždni, spolupráca s ďalšími subjektmi v proce­se sprístupňovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí, ako sú ambulancie, nemocnice, ústavy a pod.).
 3. Úspora lôžok v nemocniciach a liečebniach pre dlhodobo chorých (fi­nančná efektívnosť) pokiaľ opatrovateľka poskytuje službu v domácnosti klienta.
 4. Výchova spoločnosti k zodpovednosti za vlastné telesné a duševné zdra­vie, ako aj za zdravie svojich blízkych (súčasť primárnej starostlivosti o zdravie, vzdelávanie klientov, spolupráca s rodinou a pod.).

Opatrovateľka po absolvovaní opatrovateľského kurzu, pôsobiaca v domácej starostlivosti o kienta je zodpovedná za úro­veň a kvalitu poskytovanej starostlivosti v domácom prostredí. Opatrovateľka si musí uvedomovať, že tu je pod kontrolou rodiny a verejnosti. Vzťah opatrovateľky a klienta nadobúda pri domácej starostlivosti iný rozmer. Prvá odlišnosť spočíva v po­stavení opatrovateľky v domácnosti —je vlastne hosťom, pretože za klientom prichádza ona a nie klient za ňou, ako je to inde. Prirodzene, tu sa dostáva aj do rozličných nepredvídateľných situácií. Opatrovateľský kurz pripravuje opatrovateľku na niektoré možné situácie a reakcie klienta. Napriek všemožným ťažkostiam a nástrahám však opatrovateľka musí vždy dôsledne realizovať všetky opatrovateľské aktivity a postupy.

Základné úlohy opatrovateľky v domácom prostredí:

 • Sledovanie a reagovanie na fyzické, psychické, sociálne a kultúrne po­treby klienta (informácie získava nielen od samého klienta, ale aj z ďal­ších zdrojov),
 • Dôsledné zabezpečenie pitného a stravovacieho režimu opatrovaného klienta,
 • Jasná a zreteľná komunikácia s klientom, pri zachovaní jeho dôstojnosti,
 • Podporovanie sebestačnosti klienta po čo najdlhšiu dobu,
 • Informovania klienta ohľadne nových možností kompenzácií, pomoci a techník, ktoré pozná z opatrovateľského kurzu.
 • Schopnosťou čeliť problémom a poradiť si s nimi,
 • Schopnosť všestranne podporiť klienta v krízových si­tuáciách.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774